پرخوران گمنام

به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

خط ویژه آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش ۱۲5 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۲5 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ , ۰۸:۳۹:۵۳ قبل از ظهر

صد و بیست و پنجمین جلسه شورای ایران مورخ 2 آذر ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 124 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 124 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ , ۰۸:۴۱:۴۸ قبل از ظهر

صد و بیست و چهارمین جلسه شورای ایران مورخ 4 آبان ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 123 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 123 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ , ۱۹:۱۳:۱۲ بعد از ظهر

صد و بیست و سومین جلسه شورای ایران مورخ 6 مهر ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 122 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 122 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه 5 شهریور ۱۳۹۷ , ۱۹:۱۱:۵۹ بعد از ظهر

صد و بیست و دومین جلسه شورای ایران مورخ 2 شهریور ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱21 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱21 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ , ۲۳:۳۲:۲۳ بعد از ظهر

صد و بیست و یکمین جلسه شورای ایران مورخ 5 مرداد ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱20 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱20 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۷ , ۲۱:۳۱:۱۶ بعد از ظهر

صد و بیستمین جلسه شورای ایران مورخ 1 تیر ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱۱9 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۱9 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۲۳:۰۳:۳۹ بعد از ظهر

صد و نوزدهمین جلسه شورای ایران مورخ 7 اردیبهشت ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 118 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 118 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ , ۱۳:۵۱:۴۴ بعد از ظهر

صد و هجدهمین جلسه شورای ایران مورخ 4 اسفند ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.