پرخوران گمنام

به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

خط ویژه آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 117 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 117 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۸:۳۵:۰۲ بعد از ظهر

صد و هفدهمین جلسه شورای ایران مورخ 6 بهمن ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 116 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 116 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۴۸:۱۰ بعد از ظهر

صد و شانزدهمین جلسه شورای ایران مورخ 1 دی ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

	گزارش 115 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 115 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۲:۲۳:۵۲ بعد از ظهر

صد و پانزدهمین گزارش شورای ایران مورخ 3 آذر ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 114 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 114 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۶:۲۴ بعد از ظهر

صد و چهاردهمین گزارش شورای ایران مورخ 5 آبان ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 113 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 113 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ , ۱۲:۵۹:۳۴ بعد از ظهر

صد و سیزدهمین گزارش شورای ایران مورخ 7 مهرماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 112 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 112 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ , ۱۱:۲۴:۵۸ قبل از ظهر

صد و دوازدهمین گزارش شورای ایران مورخ 3 شهریور 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 110 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 110 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ , ۱۷:۳۲:۲۶ بعد از ظهر

صد و دهمین گزارش شورای ایران مورخ 5 خردادگان 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 109 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 109 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ۲۳:۰۵:۱۸ بعد از ظهر

صد و نهم شورای منطقه ای ایران مورخ 1 اردیبهشت گان 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.