به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

شرایط و وظایف مسئولین اداری

شرایط و وظایف مسئولین اداری چون مسئولین اداری, گرداننده, نائب گرداننده, منشی, خزانه دار و رابطین شورای منطقه ی پرخوران گمنام ایران برای آگاهی اعضایی که میخواهند با این کمیته بیشتر آشنا شوند در این بخش قرار گرفته است. اگر شما هم علاقه به این کمیته دارید و مایل به خدمت هستید می توانید اساسنامه آن را مطالعه فرمایید.

در صورتی که تغییری در این اساسنامه ایجاد شود در همین بخش بروزرسانی خواهد شد.

شرایط و وظایف گرداننده

الف:شرایط
1. حداقل 5 سال پرهیز و حفظ پرهیز در طول مدت خدمت.
2. مدت خدمت 1 سال می باشد.
3. حداقل تجربه یک دوره خدمت شورای منطقه ایران.
4. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله.
5. کارکرد 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی پرخوران گمنام.
6. حضور در کلیه جلسات از ابتدا تا انتهای شورا.
7. حضور در کلیه جلسات درون کمیته ای شورا (8:00 الی 9:00 صبح)
8. گردانندگی بر اساس جدول قواعد نظم.

ب: وظایف
1. حضور در کلیه جلسات شورای منطقه ایران و اداره جلسه.
2. ایجاد هماهنگی بین اعضا تشکیل دهنده شورا و مسوولین اداری.
3. نظارت به صورت جلسات.
4. حفظ نظم جلسه و جلوگیری از انحراف از موضوع اصلی و  مورد بحث.
5. اجرای زمان بندی تعیین شده توسط منشی.
6. شرکت در جلسات درون کمیته ای شورا.

 

شرایط و وظایف نایب گرداننده

الف:شرایط
1. حداقل 3 سال پرهیز و حفظ پرهیز در طول مدت خدمت.
2. مدت خدمت یکسال می باشد.
3. حداقل تجربه یک دوره خدمت شورای منطقه ایران.
4. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله.
5. کارکرد 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی پرخوران گمنام.
6. حضور در کلیه جلسات از ابتدا تا انتهای شورا.
7. حضور در کلیه جلسات درون کمیته ای شورا (8:00 الی 9:00 صبح)

ب:وظایف
1. حضور در کلیه جلسات شورای منطقه ایران.
2. اداره جلسه در صورت غیبت گرداننده با هماهنگی ایشان.
3. اختیارات مشابه گرداننده در صورت غیبت ایشان.
4. هماهنگی و حل مشکلات کمیته ها در صورت نیاز.
5. حضور مداوم در تیم گردانندگی.
6. شرکت در جلسات درون کمیته ای شورا.
7. کمک به گرداننده جهت حفظ نظم جلسات و جلوگیری از انحراف گروه از مسأله اصلی و مورد بحث.
8- کمک به گرداننده جهت به اجرا در آوردن جدول قواعد، برای مدیریت بهتر جلسه شورای ایران.
9. برگزاری مرتب جلسات هماهنگی شورای ایران و ارائه گزارش کتبی از فعالیت ها، همراه با حضور و غیاب خدمتگزاران در جلسه هماهنگی شورا بر حسب ضرور انجام پذیرد (با درخواست 2 نفر کادر اداری یا درخواست 2 خدمتگزار).
10. در مواقعی که به جای گرداننده خدمت می کند از جدول قواعد جهت گردانندگی موثر استفاده نماید.
11. حضور در جلسات درون کمیته ای کمیته های فرعی شورا بنا به درخواست مسئول کمیته.
12- نایب گرداننده یکی از امضا کنندگان قرارداد رهن دفتر مرکزی به همراه مدیر عامل می باشد.

 

شرایط و وظایف منشی

الف:شرایط
1. حداقل 3 سال پرهیز و حفظ پرهیز در طول مدت خدمت.
2. مدت خدمت یکسال می باشد.
3. حداقل تجربه یک دوره خدمت در شورای منطقه ایران.
4.تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله.
5. کارکرد 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی پرخوران گمنام.
6. حضور در کلیه جلسات از ابتدا تا انتهای شورا.
7. حضور در کلیه جلسات درون کمیته ای شورا (8:00 الی 9:00 صبح)

ب: وظایف
1. حضور در کلیه جلسات شورای منطقه ایران و تهیه صورت جلسه.
2. ثبت و تنظیم گزارشات رابطین نواحی, کمیته های خدماتی, پیشنهادات تایید شده و قرار دادن در دستور کار جلسه آِینده به صورت خلاصه.
3. حضور و غیاب و جمع آوری گزارشات کمیته ها و توزیع آن بین رابطین نواحی و خدمت گزاران شورا.
4. نگهداری اساسنامه و فرمهای گزارشات رابطین نواحی و کمیته ها.
5. چیدن صندلیها و جمع آوری آن و حفظ نظافت مکان.
6. کمک به گرداننده هنگام رای گیری وثبت تعداد افراد منتخب.
7. تعیین هزینه جاری خود به صورت مکتوب.
8. تعیین زمان بندی برای برگزاری جلسه طبق مواردی که در دستور کار می باشد با هماهنگی گرداننده.
9. ارتباط با کمیته وب سایت جهت ارایه گزارشات و اخبار شورا جهت قرار گرفتن بر روی سایت.
10. شرکت در جلسات درون کمیته ای شورا و ثبت گزارش جلسات درون کمیته ای در دفتر منشی شورا.
11. آماده کردن گردن آویزهای نواحی با توجه به تغییرات صورت گرفته.

 

شرایط و وظایف خزانه دار

الف:شرایط
1. حداقل 3 سال پرهیز و پایبندی به پرهیز در طول مدت خدمت.
2. مدت خدمت 1 سال می باشد.
3. حداقل تجربه یک دوره خدمت در شورای منطقه ایران.
4.تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله.
5. کارکرد 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی پرخوران گمنام.
6. داشتن تمکن مالی.
7. داشتن آگاهی نسبی از امور حسابداری
8. حضور در کلیه جلسات از ابتدا تا انتهای شورا.
9. حضور در کلیه جلسات درون کمیته ای شورا (8:00 الی 9:00 صبح)

ب:وظایف
1. ارایه گزارش کتبی از پرداخت ها و دریافت ها.
2. پرداخت هزینه های تایید شده به کمیته ها و خدمت گزاران از قبیل هزینه سفر خدمت گزاران شورا, هزینه های کادر اداری, اجاره و تدارکات و سایر دیون شورا.
4. هماهنگی و حواله اهدایی شورای منطقه به حساب خزانه WSO در صورت تصویب و عدم مشکل پرداخت از طریق رابطین فرا منطقه.
5. بررسی و الویت بندی مخارج شورای منطقه ایران و ارایه آن به شورا جهت آگاهی برای تصمیم گیری.
6. همکاری با مسئولین توزیع و تولید نشریات جهت افتتاح حساب سه امضایی و نظارت بر چرخش مالی نشریات (این مسئولیت بر عهده ی یکی از دو خزانه دار خواهد بود که با وجدن گروه معلوم میشود)

 

شرایط و وظایف رابطین

الف:شرایط
1. حداقل 3 سال پرهیز و پایبندی به پرهیز در طول مدت خدمت.
2. مدت خدمت 1 سال می باشد.
3. حداقل تجربه یک دوره خدمت در شورای منطقه ایران.
4.تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله.
5. کارکرد 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی پرخوران گمنام.
6. تسلط کامل به زبان انگلیسی.
7. حضور در کلیه جلسات از ابتدا تا انتهای شورا.
8. حضور در کلیه جلسات درون کمیته ای شورا (8:00 الی 9:00 صبح)

ب:وظایف
1. در صورت موافقت شورای منطقه شرکت در همایش ها و کنفرانس های فرا منطقه ای انجمن و جلسات (World Services Office) WSO.
2. جمع آوری اطلاعات قابل پیگیری برای شرکت در جلسات فرا منطقه ای.
3. پرداخت به موقع سنت هفتم شورا به شورای فرا منطقه.
5. نگهداری اساسنامه و نمونه گزارش ها مربوط به منطقه 9.
6. برآورد هزینه سفر جهت شرکت در همایش ها و کنفرانس هایWSO (خارج از کشور).
7. برقراری ارتباط مداوم با شورای فرا منطقه و ارایه گزارشات از فعالیت جهانی به شورا