به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

شرایط و وظایف کمیته ترجمه و ویراستاری

شرایط و وظایف کمیته ترجمه و ویراستاری شورای منطقه ی پرخوران گمنام ایران برای آگاهی اعضایی که میخواهند با این کمیته بیشتر آشنا شوند در این بخش قرار گرفته است. اگر شما هم علاقه به این کمیته دارید و مایل به خدمت هستید می توانید اساسنامه آن را مطالعه فرمایید.

در صورتی که تغییری در این اساسنامه ایجاد شود در همین بخش بروزرسانی خواهد شد.

الف:شرایط
1. حداقل 5 سال پرهیز و حضور مداوم و پایبندی به پرهیز در طول مدت خدمت.
2. مدت خدمت 1 سال می باشد.
3. حداقل تجربه یک دوره خدمت در شورای منطقه ایران.
4. داشتن دانش و سر رشته در مورد فعالیت کمیته مربوطه (مانند: ترجمه، ویراستاری، تایپ و ...).
5. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله.
6. کارکرد 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی پرخوران گمنام.
7. حضور در کلیه جلسات از ابتدا تا انتهای شورا.
8. حضور در کلیه جلسات درون کمیته ای شورا (8:00 الی 9:00 صبح)

ب: وظایف
1. ارایه گزارش کتبی از فعالیتهای کمیته مربوطه.
2- ایجاد کمیته ای جهت ترجمه متون لاتین.
3. برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای.
4. انتخاب بازو کمیته مربوطه.
5. تهیه نشریات OA از خدمات جهانی و ترجمه متون در کمیته ترجمه و ارسال آن به دفتر خدمات جهانی WSO برای تأییدیه.