به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

شرایط و وظایف کمیته کارگاه ها

شرایط و وظایف کمیته کارگاه ها شورای منطقه ی پرخوران گمنام ایران برای آگاهی اعضایی که میخواهند با این کمیته بیشتر آشنا شوند در این بخش قرار گرفته است. اگر شما هم علاقه به این کمیته دارید و مایل به خدمت هستید می توانید اساسنامه آن را مطالعه فرمایید.

در صورتی که تغییری در این اساسنامه ایجاد شود در همین بخش بروزرسانی خواهد شد.

الف:شرایط
1. حداقل 5 سال پرهیز و حضور مداوم و پایبندی به پرهیز در طول مدت خدمت.
2. مدت خدمت 1 سال می باشد.
3. حداقل تجربه یک دوره خدمت در شورای منطقه ایران.
4. داشتن دانش و سر رشته در مورد فعالیت کمیته مربوطه.
5. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله.
6. کارکرد 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی پرخوران گمنام.
7. حضور در کلیه جلسات از ابتدا تا انتهای شورا.
8. حضور در کلیه جلسات درون کمیته ای شورا (8:00 الی 9:00 صبح)

ب: وظایف
1. انتخاب اعضا (بازوها)کمیته مربوطه و معرفی انها به شورا.
2. برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای.
3. برگزاری منظم کارگاهها به صورت سراسری و در سطح نواحی و انتخاب موضوعات روز انجمن و گروهها با اطلاع رسانی قبلی و تأییدیه شورای منطقه ایران.
4. هماهنگی با کمیته اطلاع رسانی جهت مکان برگزاری کارگاهها و همچنین اطلاع رسانی در سطح نواحی.
5. هماهنگی با کمیته کارگاه های نواحی جهت برگزاری کارگاه در سطح ناحیه و درون گروهی در صورت درخواست از طرف گروه ها.
6. برگزاری کارگاههای سراسری حداکثر هر 1 سال یک بار در یکی از نواحی با تأیید شورای ایران.
7. اجرای برنامه آماده شده توسط کمیته طرح وبرنامه.
8. ارتباط و هماهنگی با مسوولین کمیته کارگاههای نواحی برای اجرایی شدن اهداف.