به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

کارگاه و همایش پرخوران گمنام تابستان 1398

کمیته اطلاع رسانی OA ایران از شما عضو محترم انجمن OA دعوت مینماید تا در همایش سراسری انجمن در روز پنج شنبه 31 مرداد 1398 شرکت فرمایید و با حضور خود اتحاد و همبستگی در مقابل پرهیز از پرخوری بی اختیار را اعلام و در راستای تعهد خود در قدم دوازدهم و سنت پنجم، این پیام را به سایر پرخوران بی اختیار در سطح جامعه که هنوز در عذاب هستند برسانید.

تاریخ: 31 مرداد 1398

ساعت برگزاری کارگاه: 13:00 الی 15:30

ساعت برگزاری همایش: 16:00 الی 19:30

آدرس: آدرس: تهران، خیابان دماوند، ایستگاه BRT  فرودگاه، پلاک 1048، بنیاد الهادی

موفق و پیروز باشید.