به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 123 ناحیه اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 123 ناحیه اصفهان پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۴:۱۷ بعد از ظهر

جلسه 123 ساختار اصفهان مورخ 03 خرداد راس ساعت 15:20 باحضورنمایندگان و مسئولین كمیته ها در محل پل بزرگمهر / خیابان آبشار / جنب زمین اسكیت / پارك خبرنگار / نمازخانه شیشه ای با خواندن دعای قدم سوم و سنتهای دوازگانه آغاز شد.

گزارش 113 ساختار استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 113 ساختار استان تهران پرخوران گمنام


جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ , ۱۴:۰۳:۳۵ بعد از ظهر

صد و سیزدهمین جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 19 خردادگان با حضور 22 نماینده از گروهای تهران ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 112 ساختار استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 112 ساختار استان تهران پرخوران گمنام


شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ۰۰:۳۰:۵۸ قبل از ظهر

صد و دوازدهمین جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 15 اردیبهشت گان با حضور 20 نماینده از گروهای تهران ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 111 هیأت استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 111 هیأت استان تهران پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ۲۳:۱۳:۱۱ بعد از ظهر

صد و یازدهمین جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 25 فروردین گان با حضور 18 نماینده از گروهای تهران ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 109 هیأت استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 109 هیأت استان تهران پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ۲۳:۱۲:۴۲ بعد از ظهر

صد و نهمین جلسه هیئت نمایندگان ناحیه تهران مورخ 15/11/1395 با حضور 22 نماینده از گروهای تهران ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 122 ناحیه اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 122 ناحیه اصفهان پرخوران گمنام


چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ۲۳:۲۳:۳۸ بعد از ظهر

صد و بیست و دوم جلسه ساختار اصفهان مورخ 1396/01/30 راس ساعت 15:00 باحضورنمایندگان و مسئولین كمیته ها در محل پل بزرگمهر / خیابان آبشار / جنب زمین اسكیت / پارك خبرنگار / نمازخانه شیشه ای با خواندن دعای قدم سوم و سنتهای دوازگانه آغاز شد.

گزارش 108 هیأت استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 108 هیأت استان تهران پرخوران گمنام


سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ , ۱۳:۲۵:۲۶ بعد از ظهر

صد و هشتمین جلسه هیئت نمایندگان ناحیه تهران مورخ 17/10/1395 با حضور 30 نماینده از گروهای تهران ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم آغاز شد و پس از خواندن دوازده مفهوم خدماتی، گزارش گروه ها و سپس گزارش آخر کمیته ها دریافت شد.

گزارش 107 هیأت استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 107 هیأت استان تهران پرخوران گمنام


دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ , ۱۴:۰۵:۰۴ بعد از ظهر

صد و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان ناحیه تهران مورخ 19/09/1395 با حضور 30 نماینده از گروهای تهران ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم آغاز شد و پس از خواندن دوازده مفهوم خدماتی، گزارش گروه ها و سپس گزارش آخر کمیته ها دریافت شد.