به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

دوازده مفهوم خدماتی پرخوران گمنام

دوازده مفهوم خدماتی پرخوران گمنام:

 

1- مسئولیت و اختیار نهایی در خدمات جهانی OA با وجدان همه ی گروه های OA می باشد.
2- گروه های OA, حفظ و تداوم خدمت رسانی را به کنفرانس اداری خدمات جهانی واگذار می کنند. بنابراین کنفرانس اداری خدمات جهانی: رای, اختیار و وجدان موثر در کل OA است.
3- داشتن حق تصمیم گیری بر مبنای اعتماد, امکان گردانندگی موثر را در OA ممکن می سازد.
4- همه ی اعضای شرکت کننده در روند تصمیم گیری ها, فرصت برابری دارند.
5- هر فرد می تواند در هنگام لزوم, شکایت کرده و درخواست رسیدگی کند و اطمینان داشته باشد به نظرها و شکایت های شخصی اش رسیدگی می شود.
6- کنفرانس اداری خدمات جهانی, مسئولیت اصلی اداره ی پرخوران گمنام را به هیأت امنا واگذار کرده است.
7- مسئولیت ها و حقوق قانونی هیأت امنا, طبق بند A اساسنامه و مسئولیت ها و حقوق قانونی کنفرانس اداری خدمات جهانی طبق سنت ها و بند B اساس نامه ی OA مشخص شده است.
8- هیأت امنا, مسئولیت اداره ی دفتر خدمات جهانی را به کمیته اجرایی خدمات جهانی واگذار کرده است.
9- برای عملکرد موثر در همه ی سطوح خدماتی, داشتن شیوه های درست و مناسب در انتخاب خدمت گذاران مورد اعتماد و توانا, ضروری است.
10- برای برقراری تعادل در مسئولیت های خدماتی, باید حدود اختیارات به طور دقیق مشخص شود. این گونه از تداخل خدمت ها و دوباره کاری ها جلوگیری می شود.
11- کمیته های اجرایی, کمیته های خدماتی, کارمندان و مشاورین باید همیشه به مسوولین اداری مورد اعتماد در دفتر خدمات جهانی کمک کنند.
12- اساس روحانی OA این اطمینان را به وجود می آورد که:
الف) هیچ کدام از کمیته ها, سطوح و ساختار خدماتی OA نباید به موقعیت خطرناکی برای کسب ثروت و مسند قدرت تبدیل شوند.
ب) برای کارهای OA باید همیشه بودجه ی کافی همراه با یک ذخیره ی محتاطانه در نظر گرفته شود که این کار قسمتی از اصول مالی OA است.
پ) هیچ کدام از اعضای OA نباید در موقعیتی قرار بگیرند که دارای اختیارات بیش از حد باشند.
ت) برای گرفتن همه ی تصمیم گیری های مهم باید گفتگو و تبادل نظر کرد, تا حد امکان به فهم مشترک رسید و در نهایت رای گیری کرد.
ث) هیچ خدمتی نباید کمرشکن و طاقت فرسا باشد, یا باعث بحث های عمومی شود.
ج) هیچ کدام از هیأت ها و کمیته های خدماتی نباید عملکرد حکومتی داشته باشند, بلکه همیشه باید در فکر و عمل, خواهان برابری افراد باشند.