به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 162 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 162 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۶:۰۱ قبل از ظهر

صد و شصت و دومین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 3 تیر ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای محله شهرآرا در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.

گزارش 161 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 161 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۰۶:۰۸ قبل از ظهر

صد و شصت و یکمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 6 خرداد ماه 1401 در فری کنفرانس و به صورت حضوری و آنلاین از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.

گزارش 160 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 160 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۸:۴۳ قبل از ظهر

صد و شصتمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 2 اردیبهشت ماه 1401 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.

گزارش 159 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 159 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ , ۱۶:۱۴:۳۲ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و نهمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 6 اسفند ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.

گزارش 158 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 158 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ , ۲۰:۱۹:۱۹ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و هشتمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 1 بهمن ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 157 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 157 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


شنبه ۰۹ دی ۱۴۰۰ , ۱۰:۱۴:۱۹ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و هفتمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 3 دی ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 156 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 156 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ , ۱۳:۴۵:۴۲ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و ششمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 5 آذر ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 155 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 155 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ , ۱۳:۴۵:۵۶ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و پنجمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 7 آبان ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.