به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 166 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 166 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۱:۳۶ قبل از ظهر

صد و شصت و ششمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 6 آبان ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 165 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 165 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ , ۱۱:۲۵:۲۰ قبل از ظهر

صد و شصت و پنجمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 8 مهر ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 164 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 164 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱ , ۱۳:۵۴:۲۱ بعد از ظهر

صد و شصت و چهارمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 4 شهریور ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای محله الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 163 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 163 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱ , ۱۳:۵۲:۰۰ بعد از ظهر

صد و شصت و ومین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ  مرداد ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای محله الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 11:00 ادامه داشت.

گزارش 162 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 162 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۶:۰۱ قبل از ظهر

صد و شصت و دومین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 3 تیر ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای محله شهرآرا در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.

گزارش 161 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 161 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۰۶:۰۸ قبل از ظهر

صد و شصت و یکمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 6 خرداد ماه 1401 در فری کنفرانس و به صورت حضوری و آنلاین از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.

گزارش 160 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 160 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۸:۴۳ قبل از ظهر

صد و شصتمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 2 اردیبهشت ماه 1401 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.

گزارش 159 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 159 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ , ۱۶:۱۴:۳۲ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و نهمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 6 اسفند ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.