به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 169 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 169 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۰:۵۷:۳۷ بعد از ظهر

صد و شصت و نهمین شورای منطقه ای ایران مورخ پنجم اسفند 1401 در تهران . رسالت .سرای الغدیر .ساعت 15 به صورت حضوری با خواندن قدم سوم اغاز و تا ساغت 18 ادامه داشت

گزارش 168 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 168 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام


پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ , ۰۷:۵۰:۵۳ قبل از ظهر

صد و شصت و هشتمین جلسه بسته خدمات ملی OA ایران مورخ 7 بهمن به صورت حضوری و در تهران سرای الغدیر در ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم اغاز و تا ساعت 13 که جلسه به پایان رسید

گزارش 167 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 167 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ , ۱۷:۱۷:۵۱ بعد از ظهر

صد و شصت و هفمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 2 دی ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 166 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 166 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۱:۳۶ قبل از ظهر

صد و شصت و ششمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 6 آبان ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 165 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 165 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ , ۱۱:۲۵:۲۰ قبل از ظهر

صد و شصت و پنجمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 8 مهر ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 164 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 164 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱ , ۱۳:۵۴:۲۱ بعد از ظهر

صد و شصت و چهارمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 4 شهریور ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای محله الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 163 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 163 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱ , ۱۳:۵۲:۰۰ بعد از ظهر

صد و شصت و ومین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ  مرداد ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای محله الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 11:00 ادامه داشت.

گزارش 162 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 162 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۶:۰۱ قبل از ظهر

صد و شصت و دومین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 3 تیر ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای محله شهرآرا در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:20 ادامه داشت.