به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 137 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 137 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ , ۱۴:۳۹:۴۴ بعد از ظهر

صدوسی هفتمین جلسه شورای OA ایران مورخ 4 بهمن 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد

گزارش 136 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 136 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ , ۱۵:۴۴:۳۵ بعد از ظهر

صدوسی ششمین جلسه شورای OA ایران مورخ 6 دی 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد

گزارش 135 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 135 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ , ۱۶:۱۲:۳۶ بعد از ظهر

صدوسی پنجمین جلسه شورای OA ایران مورخ 1 آذر 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد

گزارش 134 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 134 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ , ۱۱:۳۵:۰۷ قبل از ظهر

صدوسی چهارمین جلسه شورای OA ایران مورخ 03 آبان 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد

گزارش 133 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 133 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ , ۱۲:۳۶:۵۴ بعد از ظهر

صد وسی و سومین جلسه شورای OA ایران مورخ 7 مهر۱۳۹۸ در تهران،خیابان شیخ­ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت،طبقه دوم ساعت ۹ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد.

گزارش 132 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 132 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ , ۰۹:۳۰:۱۵ قبل از ظهر

صد وسی و دومین جلسه شورای OA ایران مورخ 1 شهریور1398 در تهران،خیابان شیخ­ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد.

گزارش 131 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 131 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ , ۲۳:۰۱:۳۹ بعد از ظهر

صد و سی و یکمین جلسه شورای ایران مورخ 4 مرداد ماه ۱۳۹۸ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 130 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 130 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ , ۱۶:۰۳:۳۴ بعد از ظهر

صد و سی امین جلسه شورای ایران مورخ 7 تیر ماه ۱۳۹۸ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.