به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 150 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 150 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ , ۱۰:۴۰:۲۶ قبل از ظهر

صد و پنجاه‌مین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 7 خورداد ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 149 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 149 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۳:۴۳:۱۹ بعد از ظهر

صد و چهل و نهمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 3 اردیبهشت ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 148 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 148 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۴:۰۷:۲۹ بعد از ظهر

صد و چهل و هشتمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 1 اسفند ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 147 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 147 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۰۹:۲۶:۴۷ قبل از ظهر

صد و چهل و هفتمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 3 بهمن ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 146 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 146 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۴۱:۱۹ بعد از ظهر

صد و چهل و ششمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 5 دی ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:45 ادامه داشت.

گزارش 145 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 145 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۸:۲۶ بعد از ظهر

صد و چهل و پنجمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 7 آذر ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:45 ادامه داشت.

گزارش 144 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 144 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ , ۱۱:۴۲:۰۰ قبل از ظهر

صد و چهل و چهارمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 13 آبان ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 143 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 143 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ , ۱۱:۴۰:۳۶ قبل از ظهر

صد و چهل و سومین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 02 آبان ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.