به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش ۱۲9 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۲9 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ , ۰۹:۵۶:۵۸ قبل از ظهر

صد و بیست و نهمین جلسه شورای ایران مورخ 6 اردیبهشت ماه 1398 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱۲8 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۲8 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ , ۱۰:۰۸:۴۲ قبل از ظهر

صد و بیست و هشتمین جلسه شورای ایران مورخ 3 اسفند ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱۲7 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۲7 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ , ۱۶:۵۷:۴۵ بعد از ظهر

صد و بیست و هفتمین جلسه شورای ایران مورخ 5 بهمن ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱۲6 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۲6 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ , ۰۸:۰۸:۰۰ قبل از ظهر

صد و بیست و ششمین جلسه شورای ایران مورخ 7 دی ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱۲5 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۲5 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ , ۰۸:۳۹:۵۳ قبل از ظهر

صد و بیست و پنجمین جلسه شورای ایران مورخ 2 آذر ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 124 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 124 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ , ۰۸:۴۱:۴۸ قبل از ظهر

صد و بیست و چهارمین جلسه شورای ایران مورخ 4 آبان ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 123 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 123 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ , ۱۹:۱۳:۱۲ بعد از ظهر

صد و بیست و سومین جلسه شورای ایران مورخ 6 مهر ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 122 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 122 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه 5 شهریور ۱۳۹۷ , ۱۹:۱۱:۵۹ بعد از ظهر

صد و بیست و دومین جلسه شورای ایران مورخ 2 شهریور ماه ۱۳۹۷ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.