به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش ۱21 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱21 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ , ۲۳:۳۲:۲۳ بعد از ظهر

صد و بیست و یکمین جلسه شورای ایران مورخ 5 مرداد ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱20 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱20 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۷ , ۲۱:۳۱:۱۶ بعد از ظهر

صد و بیستمین جلسه شورای ایران مورخ 1 تیر ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش ۱۱9 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۱9 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۲۳:۰۳:۳۹ بعد از ظهر

صد و نوزدهمین جلسه شورای ایران مورخ 7 اردیبهشت ماه 1397 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 118 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 118 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ , ۱۳:۵۱:۴۴ بعد از ظهر

صد و هجدهمین جلسه شورای ایران مورخ 4 اسفند ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 117 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 117 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۸:۳۵:۰۲ بعد از ظهر

صد و هفدهمین جلسه شورای ایران مورخ 6 بهمن ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

گزارش 116 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 116 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۴۸:۱۰ بعد از ظهر

صد و شانزدهمین جلسه شورای ایران مورخ 1 دی ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز گردید.

	گزارش 115 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 115 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۲:۲۳:۵۲ بعد از ظهر

صد و پانزدهمین گزارش شورای ایران مورخ 3 آذر ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 114 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 114 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۶:۲۴ بعد از ظهر

صد و چهاردهمین گزارش شورای ایران مورخ 5 آبان ماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.