به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 113 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 113 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ , ۱۲:۵۹:۳۴ بعد از ظهر

صد و سیزدهمین گزارش شورای ایران مورخ 7 مهرماه 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 112 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 112 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ , ۱۱:۲۴:۵۸ قبل از ظهر

صد و دوازدهمین گزارش شورای ایران مورخ 3 شهریور 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 110 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 110 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ , ۱۷:۳۲:۲۶ بعد از ظهر

صد و دهمین گزارش شورای ایران مورخ 5 خردادگان 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 109 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 109 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ۲۳:۰۵:۱۸ بعد از ظهر

صد و نهم شورای منطقه ای ایران مورخ 1 اردیبهشت گان 1396 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 105 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 105 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ , ۱۳:۲۷:۳۵ بعد از ظهر

صد و پنجمین شورای منطقه ای ایران مورخ 7 آبانگان 1395 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 104 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 104 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ , ۱۵:۵۹:۲۲ بعد از ظهر

صد و چهارمین شورای منطقه ای ایران مورخ 2 مهرگان 1395 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه دوم راس ساعت 8:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش ۱۰3 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۰3 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ , ۱۱:۳۲:۲۵ قبل از ظهر

صد و سومین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ 6 شهریور ماه ۱۳۹۵ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت 8:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش ۱۰۲ شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۰۲ شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ , ۱۳:۴۶:۱۷ بعد از ظهر

صد و دومین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ ۱ امرداد ماه ۱۳۹۵ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.