به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 101 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 101 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ , ۱۵:۵۶:۰۰ بعد از ظهر

صد و یکمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ 7 خرداد ماه 1395 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 100 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 100 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ , ۰۰:۱۲:۲۹ قبل از ظهر

صدمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ 3 اردیبهشت ماه 1395 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 99 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 99 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و نهمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ 14 اسفند ماه ۱۳۹۴ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 98 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 98 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و هشتمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۴ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 97 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 97 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و هفتمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ چهارم دی ماه ۱۳۹۴ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 96 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 96 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و ششمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ ششم آذر ماه ۱۳۹۴ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 95 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 95 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و پنجمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ هشتم آبان ماه ۱۳۹۴ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 94 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 94 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و چهارمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ سوم مهر ماه ۱۳۹۴ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.