به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 93 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 93 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و سومین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ 6 شهریور ماه ۱۳۹۴ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 92 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 92 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود و دومین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ دوم امرداد ماه 1394 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 91 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 91 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نود  و یكمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ یكم خرداد ماه 1394 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 90 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 90 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

نودمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ چهارم اردیبهشت ماه 1394 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 89 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 89 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

هشتاد و نهمین جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۳ در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.

گزارش 88 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 88 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۱:۵۱ بعد از ظهر

هشتاد و هشتمین شورای منطقه ای ایران مورخ سوم بهمن ماه 1393 در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه سلامت طبقه اول راس ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد.