به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 143هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 143هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ , ۰۰:۴۸:۵۶ قبل از ظهر

یکصد و چهل و سومین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 24 آذر ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 142هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 142هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۰ , ۲۱:۴۱:۲۴ بعد از ظهر

یکصد و چهل و دومین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 28 آبان ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 141هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 141هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ , ۱۳:۲۰:۳۴ بعد از ظهر

یکصد و چهل و یکمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 30 مهر ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 140هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 140هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰ , ۱۰:۰۹:۵۲ قبل از ظهر

یکصد و چهلمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 27 شهریور ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 139هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 139هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۴ شهریور ۱۴۰۰ , ۱۱:۴۲:۳۸ قبل از ظهر

یکصد و سی و نهمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 29 مرداد ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 138هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 138هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ , ۲۱:۵۹:۵۹ بعد از ظهر

یکصد و سی و هشتمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 28 تیر ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 137هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 137هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۰۴ تیر ۱۴۰۰ , ۰۸:۵۵:۱۱ قبل از ظهر

یکصد و سی و هفتمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 28 خرداد ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 136هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 136هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۰۷ خرداد ۱۴۰۰ , ۱۳:۳۳:۴۳ بعد از ظهر

یکصد و سی و ششمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 31 اردیبهشت ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.