به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 136هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 136هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۰۷ خرداد ۱۴۰۰ , ۱۳:۳۳:۴۳ بعد از ظهر

یکصد و سی و ششمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 31 اردیبهشت ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 135هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 135هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۳:۵۶:۲۱ بعد از ظهر

یکصد و سی و پنجمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 27 فروردین ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 165هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 165هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ , ۱۸:۳۷:۲۰ بعد از ظهر

یکصد و شصت و پنجمین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 29 بهمن ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 134هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 134هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ , ۱۲:۰۷:۱۷ بعد از ظهر

یکصد و سی و چهارمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 29 اسفند ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 133هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 133هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۷:۲۵:۲۹ بعد از ظهر

یکصد و سی و سومین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 24 بهمن ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 164هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 164هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۶:۱۳ بعد از ظهر

یکصد و شصت و چهارمین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 1 بهمن ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 132هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 132هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۲:۳۳ بعد از ظهر

یکصد و سی و دومین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 26 دی ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 163هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 163هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۰۰:۲۸:۲۲ قبل از ظهر

یکصد و شصت و سومین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 3 دی ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:15 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.