به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 151هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 151هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ , ۱۴:۲۵:۱۴ قبل از ظهر

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 28 مرداد ماه 1401 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 150هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 150هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ , ۱۰:۵۲:۴۹ قبل از ظهر

یکصد و پنجاهمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 31 تیر ماه 1401 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 149هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 149هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱ , ۱۳:۵۹:۴۷ بعد از ظهر

یکصد و چهل و نهمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 27 خرداد ماه 1401 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 148هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 148هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ , ۱۹:۵۳:۴۶ بعد از ظهر

یکصد و چهل و هشتمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 30 اردیبهشت ماه 1401 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 147هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 147هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ , ۱۰:۰۸:۴۱ قبل از ظهر

یکصد و چهل و هفتمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 26 فروردین ماه 1401 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 146هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 146هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ , ۱۱:۳۹:۲۹ قبل از ظهر

یکصد و چهل و ششمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 20 اسفند ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 145هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 145هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ , ۱۲:۰۶:۲۱ بعد از ظهر

یکصد و چهل و پنجمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 29 بهمن ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 144هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 144هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ , ۱۱:۵۰:۳۸ قبل از ظهر

یکصد و چهل و چهارمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 24 دی ماه 1400 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.