به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 166هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 166هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۰۰:۲۸:۲۲ قبل از ظهر

یکصد و شصت و ششمین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 3 دین ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:15 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 118 ساختار استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 118 ساختار استان تهران پرخوران گمنام


شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ , ۱۳:۱۲:۳۷ بعد از ظهر

صد و هفدهم جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 19 آبانگان با حضور 21 نماینده از گروهای تهران ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش128هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش128هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶ , ۱۹:۴۳:۰۸ بعد از ظهر

یکصد و بیست و هشتمین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 3 آبان ماه با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:15 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 117 ساختار استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 117 ساختار استان تهران پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۶ , ۱۳:۴۶:۱۵ بعد از ظهر

صد و هفدهم جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 21 مهرگان با حضور 21 نماینده از گروهای تهران ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 116 ساختار استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 116 ساختار استان تهران پرخوران گمنام


دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ , ۱۳:۴۵:۳۶ بعد از ظهر

صد و شانزدهمین جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 17 شهریورگان با حضور 16 نماینده از گروهای تهران ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 127هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 127هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ , ۱۶:۵۹:۵۵ بعد از ظهر

یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اصفهان مورخ 5 مهرماه راس ساعت 15:00 باحضورنمایندگان و مسئولین كمیته ها در محل پل بزرگمهر/خیابان آبشار/جنب زمین اسكیت/ پارك خبرنگار/ نمازخانه شیشه ای با خواندن دعای قدم سوم و سنتهای دوازگانه آغاز شد.

گزارش 126هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 126هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ , ۱۶:۵۸:۰۶ بعد از ظهر

یکصد و بیست و ششمین جلسه هیئت نمایندگان اصفهان مورخ 1 شهریور راس ساعت15:15 باحضورنمایندگان و مسئولین كمیته ها در محل پل بزرگمهر/خیابان آبشار/جنب زمین اسكیت/ پارك خبرنگار/ نمازخانه شیشه ای با خواندن دعای قدم سوم و سنتهای دوازگانه آغاز شد.

گزارش 125هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 125هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ , ۱۶:۴۹:۵۰ بعد از ظهر

یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اصفهان مورخ 4 مرداد راس ساعت15:20باحضورنمایندگان و مسئولین كمیته ها در محل پل بزرگمهر/خیابان آبشار/جنب زمین اسكیت/ پارك خبرنگار/ نمازخانه شیشه ای با خواندن دعای قدم سوم و سنتهای دوازگانه آغاز شد.