به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 134هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 134هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ , ۱۲:۰۷:۱۷ بعد از ظهر

یکصد و سی و چهارمین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 29 اسفند ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 133هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 133هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ , ۱۷:۲۵:۲۹ بعد از ظهر

یکصد و سی و سومین جلسه ساختار ناحیه خوزستان مورخ 24 بهمن ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 164هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 164هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۶:۱۳ بعد از ظهر

یکصد و شصت و چهارمین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 1 بهمن ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 132هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 132هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۵۲:۳۳ بعد از ظهر

یکصد و سی و دومین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 26 دی ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای خوزستان ساعت 9:30 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 163هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 163هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۰۰:۲۸:۲۲ قبل از ظهر

یکصد و شصت و سومین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 3 دی ماه 1399 با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:15 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 118 ساختار استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 118 ساختار استان تهران پرخوران گمنام


شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ , ۱۳:۱۲:۳۷ بعد از ظهر

صد و هفدهم جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 19 آبانگان با حضور 21 نماینده از گروهای تهران ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش128هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش128هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶ , ۱۹:۴۳:۰۸ بعد از ظهر

یکصد و بیست و هشتمین جلسه ساختار ناحیه اصفهان مورخ 3 آبان ماه با حضور نمایندگان از گروهای اصفهان ساعت 14:15 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.

گزارش 117 ساختار استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 117 ساختار استان تهران پرخوران گمنام


پنجشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۶ , ۱۳:۴۶:۱۵ بعد از ظهر

صد و هفدهم جلسه ساختار ناحیه تهران مورخ 21 مهرگان با حضور 21 نماینده از گروهای تهران ساعت ۹:۰۰ صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی، دریافت گزارش گروه ها و گزارش کمیته ها دریافت شد.