به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

خوش آمدید! شما در آغاز سفری برای خود شناسی هستید. پس از چاپ کتاب دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام، اعضای OAاشتیاق و تمایل خود را برای داشتن کتاب راهنمای کارکرد دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام ابراز داشتند.

دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

ما پرخوران گمنام در این انجمن راه بهبودی و رهایی از بیماری پرخوری بی اختیار را پیدا کردیم. از سال ها ناکامی و احساس گناه در پس شکست های مکرر که در کنترل خوردن و وزن مان، داشتیم، اکنون راه حلی داریم که برای مان کار می کند.

دوستان بهبودی

دوستان بهبودی

مساله ی چاقی هم از جنبه ی حرفه ای و هم از جنبه ی شخصی برای من مهم بوده است. واقعتی این است که من در تمام طول زندگی ام، مرد چاق و آدم پرخوری بوده ام. من عواقب چاقی را نمی دانستم تا زمانی که وارد حرفه ی روان پزشکی شدم.

آوای بهبودی

آوای بهبودی

دفتر خدمات جهانی OA طی سه سال از اعضای انجمن درخواست کرد که تجربه های خود را در مورد بهبودی شان و همچنین جمله ها و پیام هایی را از نشریه های OA که به آن ها در برنامه کمک کرده، نقل کنند.

1 برنامه بهبودی

1 برنامه بهبودی

پرخوران گمنام چیست؟ پرخوران گمنام انجمنی است متشکل از مردان و زنانی که به طور مرتب گرد هم می آیند تا تجربه، نیرو و امیدشان را با هم قسمت کنند تا از این طریق بتوانند مشکل مشترکشان را برطرف کرده ...

پای بندی به پرهیز

پای بندی به پرهیز

بهبودی نتیجه ی زندگی کردن بر مبنای دوازده قدم پرخوران گمنام است. بسیار از ما به این باور رسیده ایم که داشتن یک پرهیز روزانه و پای بندی به آن برای بهبودی ما امری حیاتی است.

ابزارهای بهبودی

ابزارهای بهبودی

برای بهبودی از پرخوری بی اختیار، برنامه ی دوازده قدمی پرخوران گمنام ابزارهایی را در اختیار ما قرار می دهد که برای کار کردن برنامه به ما کمک می کنند. این ابزارها عبارتند از داشتن برنامه ی غذایی، راهنما شدن ...

بسته مرجع برای اعضای OA

بسته مرجع برای اعضای OA

پرخوران گمنام انجمنی است متشکل از کسانی که از طریق مشارکت کردن تجربه، نیرو و امید از بیماری پرخوری بی اختیار به بهبودی دست یافته اند.

ما به هرکس که میخواهد پرخوری بی اختیارش را متوقف کند، خوش آمد می گوییم.

در این جا هیچ گونه حق عضویت یا پولی بابت پیوستن به انجمن گرفته نمی شود؛ بلکه ما از طریق کمک های داوطلبانه ی اعضا متکی به خود هستیم.

ما از خارج از انجمن درخواست کمک نکرده و هیچ گونه اهدایی دریافت نمی کنیم.