به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

عنوان نشریه: دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

قیمت نشریه: 15000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

ما پرخوران گمنام در این انجمن راه بهبودی و رهایی از بیماری پرخوری بی اختیار را پیدا کردیم. از سال ها ناکامی و احساس گناه در پس شکست های مکرر که در کنترل خوردن و وزن مان، داشتیم، اکنون راه حلی داریم که برای مان کار می کند. راه حل ما یک برنامه ی بهبودی است. یک برنامه دوازده قدمی ساده. با پیروی از این قدم ها هزاران پرخور بی اختیار، خوردن غیر ارادی شان را متوقف کرده اند.

در OA ما برنامه ی رژیم غذایی، تمرین های ورزشی، سنجش وزن و هیچ داروی جادویی نداریم. آن چه ما پیشنهاد میکنیم، بسیار فراتر از این چیز هاست.

انجمنی که در آن نیروی شفا دهنده ی عشق را یافتیم و آن را با دیگران سهیم شدیم. ریسمان مشترک ما دو چیز است بیماری خوردن  غیر ارادی که همگی از آن در رنج بودیم، و راه حلی که آن را در حین زندگی با اصول نهفته در این قدم ها پیدا کردیم.

از آن جایی که برنامه ما بر پایه ی دوازده قدم بنا شده، ما دل مان می خواهد در این کتاب آموزش این قدم ها را به شما هم پیشنهاد کنیم و این که خودمان چگونه از این قدم ها پیروی کردیم تا از خوردن غیر ارادی بهبود یافتیم.

در این راستا آرزو داریم برای کسانی که هنوز از این بیماری در عذابند، کمکی فراهم کنیم.

قسمت دوم این کتاب شامل دوازده سنت پرخوران گمنام است که مطالعه ی آن نشان می دهد، چگونه هر یک از گروه ها و OA در کل، مشکل هایش را حل کرده و پیام رسانی به پرخوران بی اختیار را ادامه می دهد.

اگر فکر میکنید شما هم یک پرخور بی اختیار هستید به خودتان شانس بهبودی به وسیله ی امتحان کردن این برنامه را بدهید. راه زندگی ما بر پایه ی دوازده قدم و دوازده سنت بنا شده که برای ما شفای جسمی، فکری و روحی که ما بی هیچ درنگی آن را معجزه آسا می نامیم، به همراه داشته است.

آن چه برای ما کار میکند، برای شما هم کار خواهد کرد.