به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

فقط برای امروز

فقط برای امروز

عنوان: فقط برای امروز

توضیحات:

فقط برای امروز، سعی می کنم زندگی کنم و مشکلات تمامی طول عمر را به یکباره بر دوش نکشم. من می توانم یک مشکل را برای یک روز تحمل کنم. اما اگر بخواهم فکر کنم که باید تا آخر عمر با آن بسازم، برایم درد آور و غیر قابل تحمل خواهد بود.

فقط برای امروز خوشحال خواهم بود. در واقع "بیشتر مردم به همان اندازه که خودشان می خواهند خوشحال هستند."

فقط برای امروز، خودم را با شرایط موجود وفق می دهم و سعی نخواهم کرد که شرایط را به میل خود تغییر دهم. سعی میکنم سرونوشت را همان گونه که اتفاق می افتد بپذیرم و خودم را با آن سازگار کنم. ...

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.