به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

پای بندی به پرهیز

پای بندی به پرهیز

عنوان نشریه: پای بندی به پرهیز

قیمت نشریه: 2000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

بهبودی نتیجه ی زندگی کردن بر مبنای دوازده قدم پرخوران گمنام است. بسیار از ما به این باور رسیده ایم که داشتن یک پرهیز روزانه و پای بندی به آن برای بهبودی ما امری حیاتی است.

پرهیز چیست؟

کلمه ی "پرهیز" در لغت نامه به معنای خودداری کردن آمده است. در انجمن پرخوران گمنام، پرهیز عبارت است از "عمل خودداری از پرخوری بی اختیار و دوری از رفتارهای غلط غذایی تا رسیدن به وزن طبیعی و حفظ آن. بهبودی جسمی، فکری و روحی نتیجه زندگی ردن به کمک ...

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.